-30% KEDVEZMÉNY A 4. RENDELÉSRE

1. A promóció szervezője "-30% kedvezmény a 4. rendelésre"

A "-30% kedvezmény a 4. rendelésre" akció szervezője az SC GLOBAL BABY BRANDS SRL székhelye: Str. Louis Pasteur, nem. 76, Kolozsvár, 2021.09.27-31.12.31 között, a www.cartersoshkosh.hu weboldalon

2. A részvétel feltételei

A 18. életévüket betöltött személyek részt vehetnek a "-30% kedvezmény a 4. sorrendben" promócióban, a fent említett időszakban.

Promóciós szabályok:

- 2021.09 -től kezdődően az SC GLOBAL BABY BRANDS SRL korlátozott számú kupont tartalmaz a csomagokban, amelyek részt vesznek a promócióban

- egy személynek 3 megrendelést kell leadnia a www.cartersoshkosh.hu weboldalon 2021.09.27-31.12.2021 között. Az egyes megrendelések végső értékének (kifizetett összegnek) legalább 20999 Ft.-nak kell lennie.

- a megrendeléseket teljesíteni kell, kézbesíteni és kifizetni, a törölt vagy visszaküldött megrendeléseket nem veszik figyelembe

- a megrendeléseket ugyanazon személynek kell leadnia, ugyanazon a néven. A 2 vagy 3 különböző személy által leadott megrendeléseket tartalmazó kuponokat nem veszik figyelembe.

- a résztvevőnek ki kell töltenie a csomagban kapott promóciós kuponban szereplő 3 megrendelés számát, és el kell küldenie a kuponról készült fényképet / szkennelt e -mailt a office@em.cartersoshkosh.hu címre. A Carter OshKosh csapata ellenőrzi az információk helyességét, és e -mailben elküldi a -30% -os kedvezmény kódját a 4. rendelés esetén.

- egy rendelési szám csak egyszer használható

- a promócióban való részvétel eredményeként kapott -30% kedvezményt tartalmazó megrendelés nem használható fel új részvételre.

- a kapott kedvezménykód egyetlen megrendelésre használható, és 2021. december 31 -ig érvényes

Egy személy az akció érvényességi ideje alatt többször is részt vehet, minden alkalommal megadva 3, korábban nem használt megrendelési számot, amelyek megfelelnek ennek a szabályzatnak.

A bevitt adatok helyessége a résztvevőkön múlik.

3. A személyes adatok védelme

Az egyének részvétele a promócióban "-30% kedvezmény a 4. rendelésre" magában foglalja e rendelet rendelkezéseinek elfogadását, valamint a személyes adatok tárolásának és feldolgozásának elfogadását.

4. Záró rendelkezések

A szervező dönthet úgy, hogy megszakítja, módosítja, felfüggeszti vagy megszünteti a promóciót "-30% kedvezmény a 4. megrendelésre". Ezt a döntést nyilvánosságra hozzák, ha hirdetményt tesznek közzé Carter OshKosh Magyarország Facebook -oldalán.

További információért kérjük, küldjön e-mailt a következő címre: office@em.cartersoshkosh.hu, vagy hívja a következő telefonszámot: +36702559391

Dátum,

24.01.2021

SC GLOBAL BABY BRANDS SRL

Nyereményjáték-szabályzat 2021.08.09.-2021.08.22

Vásárolj most és vissza adjuk a kifizetett összeget! “Megnyerheted a rendelésed értékét”

 

 1. A játék szervezője

A www.cartersoshkosh.hu  rajongói oldalon meghirdetett nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője a GLOBAL BABY SRL (székhely: Kolozsvár Louis Pasteur nr 76 Románia) (továbbiakban: ”Szervező”).

 1. A játék leírása

18 év feletti magánszemélyek vehetnek részt a "Nyerd meg a rendelésed értékét" versenyen, a fent említett időszakban.

A verseny szabályai:

- a magánszemélynek teljesitett rendelései 2021-ben kell legyenek.

- Csak a kézbesítetti és kifizetett rendeléseket vesszük figyelemben, a törölt rendeléseket nem vesszük figyelembe.

- ha a nyertes úgy dönt, hogy részben vagy egészben visszaküldi a megnyert rendelést, akkor a visszaküldött termékek értékét levonják a nyeremény értékéből.

Egy magánszemély a verseny érvényessége alatt többször is részt vehet.

A bevitt adatok helyességét a jelen nyereményjáték résztvevői határozzák meg.A nyeremények a következőkből állnak:

5 x nyeremény, amely a www.cartersoshkosh.hu weboldalon leadott rendelés értékét képviseli 09.08.2021-22.08.2021

 

3. A nyertes kijelölése

A nyerteseket a Szervező jelöli ki, sorsolás útján a 2. pont feltételeit teljesítő természetes személyek között.

A sorsolás során véletlenszerű sorsolási oldalt fogunk használni, és a nyerteseket e -mailben és / vagy telefonon hirdetjük Szeptember 1 2021.

A sorsolás során a nyertes megrendelés számát sorsoljuk ki, a nyeremény a sorsolás egyenértékű értékéből áll.

Ha egy ügyfél a kampány során több megrendeléssel vett részt a versenyen, csak a nyertes megrendelés értékét adjuk vissza.

4. A személyes adatok védelme

A magánszemélyek részvétele ezen a nyereményjátékban magában foglalja e rendelet rendelkezéseinek elfogadását, valamint a személyes adatok tárolásának és feldolgozásának elfogadását.

5. Záró rendelkezések

A Szervező dönthet úgy, hogy megszakítja, módosítja, felfüggeszti vagy megszünteti a nyereményjátékot. Ezt a döntést nyilvánosságra hozzák, ha hirdetményt tesznek közzé Carter OshKosh Magyarország Facebook -oldalán.

További információkért kérjük, küldjön e-mailt a következő címre: office@em.cartersoshkosh.hu vagy hívja a következő telefonszámot: +36702559391

 1. A játék időtartama

A Játék időtartama: 2021. augusztus 9-én a Játék elindul és 2021. augusztus 22.-ig tart.

 1. Játék menete, Nyeremények

5.1 Egy Játékos a Játék időtartama alatt leadott egy érvényes és tartalmilag helyes kommenttel vehet részt a sorsoláson.

Helyszíne: a Szervező székhelye.

5.3 A Szervező egy elsődleges nyertest és egy tartalék nyertest sorsol ki.

5.4 Az elsődleges nyertest a Szervező legkésőbb a sorsolást követő első munkanapon, a nyertes nyereményjáték poszt alatt közzétett kommentjére válaszolva értesíti és egyezteti a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertes az üzenetre 48 órán belül nem reagál, úgy a Szervező a fenti módon felveszi a kapcsolatot a tartalék nyertessel.  A Szervező a nyertes illetve tartaléknyertes teljes nevét jogosult az általa üzemeltetett Facebook oldalon is nyilvánosságra hozni.

 

5.5 Nyeremény:

a.) vissza adjuk a nyertesnek a rendelése összegét!

c.) A nyertes Játékos minden esetben köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy az adott nyeremény átadására megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

5.6 Nem jogosult a nyeremény átvételére az a Játékos, aki a jelen Játékszabályzat szerinti adatvédelmi hozzájárulását a 7. pont alkalmazásával a nyereményre való jogosultság megállapítását megelőzően visszavonja, illetve kéri személyes adatainak törlését.

 1. Adózás

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

Általános rendelkezések 

A nyereményjáték szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjáték feltételeit, így különösen a nyereményjáték időtartamát és a jelen nyereményjáték szabályzatot bármely időpontban módosítsa, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a nyereményjátékokat a weboldalon és közösségi oldalakon.

A nyereményjáték szervező a nyereményjátékból eredő jogviták rendezésére hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a perindítás kori székhelye szerinti Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki, amelyet a nyereményjátékosok a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten elfogadnak.

 A nyereményjátékszervező jelen nyereményjátékszabályzatot a www.cartersoshkosh.hu címen elérhető hivatalos weboldalon teszi közzé. A nyereményjáték szervező a nyereményjáték teljes időtartama alatt biztosítja a nyereményjáték szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

A nyereményjáték promóciójára az Instagram szabályzatai és felhasználási feltételei is vonatkoznak.

 7. Adatkezelés

A nyereményjátékos nyereményjátékban történő adatszolgáltatása önkéntes, de a nyereményjátékban történő részvétel feltétele.

A nyereményjátékos a nyereményjátékban való részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül, ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Nyertesként vagy Pót Nyertesként kisorsolásra kerül, abban az esetben a nyereményjáték szervező, mint Adatkezelő a nevét, – amennyiben ismert – a lakóhelyeként szolgáló település nevét és a nyertesség tényét nyilvánosságra hozza fentebb említett szerinti felületeken. Névazonosság esetén a Nyertes a regisztráció során megadott adatai alapján kerül azonosításra.

A nyereményjátékos kifejezetten tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzététele esetében, továbbá azt semmilyen jogcímen nem kifogásolhatja, nem sérelmezte.

A nyereményjátékos a nyereményjátékban történő részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a nyereményjátékszervező mint Adatkezelő a fentebb pontban meghatározott célból a nyereményjátékos azon személyes adatait kezelje és feldolgozza, melyeket ő maga önkéntesen ad meg a nyereményjátékban történő részvétel során (a továbbiakban: Személyes Adat).

A további kezelt adatok: a nyereményjátékban történő részvétel ténye, ideje, a nyerés ténye, időpontja.

A nyereményjátékos a nyereményjátékban való részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Nyertesként kisorsolásra kerül, a nyereményjáték szervező mint Adatkezelő kérése esetén a Nyeremény átadását megelőzően bemutatja a személyazonosításhoz és az esetleges járulékok megfizetéséhez szükséges okmányait.

A nyereményjáték szervező az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) (a továbbiakban: GDPR) foglalt rendelkezéseinek megfelelő módon végzi.

A Nyertesek adatainak kezelése esetén az adatkezelés indokát a nyereményjáték szervező az alábbiakban határozza meg:

 • a Nyereménnyel kapcsolatos esetleges jogérvényesítés érdekében bármely fél részéről;

 • a nyereményjáték Nyerteseinek megállapítása, értesítése, illetve a Nyeremények átadása végett;

 • a Nyereményekkel kapcsolatos adó-, és járulékfizetés teljesítésének igazolása;

A kezelt adatok köre: teljes név, anyja neve, születési hely, születési dátum, adóazonosító jel, lakóhely, e-mail cím, telefonszám.

A nyereményjáték szervező a nyereményjátékos Személyes Adatait kizárólag a nyereményjátékban való részvétel, a sorsolás és a Nyeremény átadása, valamint az adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából jogosult kezelni, harmadik személy részére azokat át nem adja, a jogosultsági idő lejártakor pedig köteles haladéktalanul törölni.

A nyereményjáték szervező jogosult a nyereményjátékos Személyes Adatait a fentebb említett pontban meghatározott célból a nyereményjátékos hozzájárulásának visszavonása, de legkésőbb a nyereményjáték végét követő 2 hónapig kezelni.

A Nyertes adatait a nyereményjátékszervező a Nyeremény átvételétől számított 8 évig jogosult kezelni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján.

A nyereményjáték szervező az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv., a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A nyereményjáték szervező úgyis, mint Adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A nyereményjátékos a Személyes Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja a nyereményjáték szervező alábbi e-mail címére küldött e-mail útján: office@em.cartersoshkosh.hu vagy a nyereményjáték szervező mindenkori székhelyére küldött postai levélben.

A nyereményjátékot a GDPR alapján az alábbi jogosultságok illetik meg: tájékoztatáshoz való jog, GDPR 13. cikk; hozzáférési jog, GDPR 15. cikk; helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk; törléshez való jog, GDPR 17. cikk; az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk; az adathordozhatóság hoz való jog, GDPR 20. cikk; tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk; a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk. Az érintett a jogainak megsértése esetén kártérítés iránt az Adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu)

Global Baby SRL 

2021 Augusztus 09 2021

(nyereményjátékszervező)

 

Nyereményjáték-szabályzat 2021.07.05.

 

 1. A játék szervezője

A www.cartersoshkosh.hu  rajongói oldalon meghirdetett nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője a GLOBAL BABY SRL (székhely: Kolozsvár Louis Pasteur nr 76 Románia) (továbbiakban: ”Szervező”).

 1. A játék leírása

A Játék során a Szervező nyereményjátékot hirdet meg, melyben arra kéri a játszani szándékozókat, hogy a játékot meghirdető, a Szervező saját Instagram oldalán (https://www.instagram.com/cartersoshkosh_hu/) publikált bejegyzés alá kedveljék a saját oldalunkat és kommentben jelöljenek meg két anyukát, vagy jövendőbeli anyukát. 

 1. A játékban történő részvétel feltételei

3.1. A Játékban kizárólag 16. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy vehet részt, aki a 2-es pontban megfogalmazott kommentet feltölti a megadott Facebook bejegyzés alá. Nem minősül érvényes kommentnek egy másik felhasználó kommentjére adott válasz üzenetben feltöltött komment. 

3.2 A Játékosok által feltöltött kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése és az általános jó ízlésnek való megfelelés szempontjából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt leadó Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, a jelentkezését törölheti.

3.3 A Szervező kizárja a Játékból azt a kommentet,

 1. a) amely obszcén, erotikus, közszemérmet vagy más vallását, származását, nem identitását sértő képi vagy szöveges elemet, netán tiltott önkényuralmi jelképet tartalmaz vagy más büntető törvénykönyvbe ütköző tartalmat hordoz, vagy bárki számára sértő, megalázó, vagy zaklató tartalmú;

 2. b) a Szervezőre, annak termékeire, munkavállalóira vagy a Szervező oldalát követő személyekre nézve sértő jellegű;

 3. c) konkurenciát jelenít meg bármely formában.

 

 1. A játék időtartama

A Játék időtartama: 2021. július 5-én a Játékot elindító poszt feltöltésétől 2021. július 11.-ig tart.

 1. Játék menete, Nyeremények

5.1 Egy Játékos a Játék időtartama alatt leadott egy érvényes és tartalmilag helyes kommenttel vehet részt a sorsoláson.

5.2 A nyertes komment kiválasztása véletlenszerű sorsolás útján történik. A sorsoláson minden Játékos egy hozzászólással vesz részt. A kiválasztás jellegét Játékos elfogadja. A döntés ellen panasszal nem élhet. A sorsolás időpontja: 2021. július 12. 12:00 óra. 

Helyszíne: a Szervező székhelye.

5.3 A Szervező egy elsődleges nyertest és egy tartalék nyertest sorsol ki.

5.4 Az elsődleges nyertest a Szervező legkésőbb a sorsolást követő első munkanapon, a nyertes nyereményjáték poszt alatt közzétett kommentjére válaszolva értesíti és egyezteti a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertes az üzenetre 48 órán belül nem reagál, úgy a Szervező a fenti módon felveszi a kapcsolatot a tartalék nyertessel.  A Szervező a nyertes illetve tartaléknyertes teljes nevét jogosult az általa üzemeltetett Facebook oldalon is nyilvánosságra hozni.

 

5.5 Nyeremény:

a.) 1 db ajándék utalvány 30.000 Ft értékben. 

b.) A Nyeremény készpénzre nem váltható át.

c.) A nyertes Játékos minden esetben köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy az adott nyeremény átadására megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

5.6 Nem jogosult a nyeremény átvételére az a Játékos, aki a jelen Játékszabályzat szerinti adatvédelmi hozzájárulását a 7. pont alkalmazásával a nyereményre való jogosultság megállapítását megelőzően visszavonja, illetve kéri személyes adatainak törlését.

 1. Adózás

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

Általános rendelkezések 

A nyereményjáték szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjáték feltételeit, így különösen a nyereményjáték időtartamát és a jelen nyereményjáték szabályzatot bármely időpontban módosítsa, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a nyereményjátékokat a weboldalon és közösségi oldalakon.

A nyereményjáték szervező a nyereményjátékból eredő jogviták rendezésére hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a perindítás kori székhelye szerinti Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki, amelyet a nyereményjátékosok a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten elfogadnak.

 A nyereményjátékszervező jelen nyereményjátékszabályzatot a www.cartersoshkosh.hu címen elérhető hivatalos weboldalon teszi közzé. A nyereményjáték szervező a nyereményjáték teljes időtartama alatt biztosítja a nyereményjáték szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

A nyereményjáték promóciójára az Instagram szabályzatai és felhasználási feltételei is vonatkoznak.

Adatkezelés

A nyereményjátékos nyereményjátékban történő adatszolgáltatása önkéntes, de a nyereményjátékban történő részvétel feltétele.

A nyereményjátékos a nyereményjátékban való részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül, ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Nyertesként vagy Pót Nyertesként kisorsolásra kerül, abban az esetben a nyereményjáték szervező, mint Adatkezelő a nevét, – amennyiben ismert – a lakóhelyeként szolgáló település nevét és a nyertesség tényét nyilvánosságra hozza fentebb említett szerinti felületeken. Névazonosság esetén a Nyertes a regisztráció során megadott adatai alapján kerül azonosításra.

A nyereményjátékos kifejezetten tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzététele esetében, továbbá azt semmilyen jogcímen nem kifogásolhatja, nem sérelmezte.

A nyereményjátékos a nyereményjátékban történő részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a nyereményjátékszervező mint Adatkezelő a fentebb pontban meghatározott célból a nyereményjátékos azon személyes adatait kezelje és feldolgozza, melyeket ő maga önkéntesen ad meg a nyereményjátékban történő részvétel során (a továbbiakban: Személyes Adat).

A további kezelt adatok: a nyereményjátékban történő részvétel ténye, ideje, a nyerés ténye, időpontja.

A nyereményjátékos a nyereményjátékban való részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Nyertesként kisorsolásra kerül, a nyereményjáték szervező mint Adatkezelő kérése esetén a Nyeremény átadását megelőzően bemutatja a személyazonosításhoz és az esetleges járulékok megfizetéséhez szükséges okmányait.

A nyereményjáték szervező az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) (a továbbiakban: GDPR) foglalt rendelkezéseinek megfelelő módon végzi.

A Nyertesek adatainak kezelése esetén az adatkezelés indokát a nyereményjáték szervező az alábbiakban határozza meg:

 • a Nyereménnyel kapcsolatos esetleges jogérvényesítés érdekében bármely fél részéről;

 • a nyereményjáték Nyerteseinek megállapítása, értesítése, illetve a Nyeremények átadása végett;

 • a Nyereményekkel kapcsolatos adó-, és járulékfizetés teljesítésének igazolása;

A kezelt adatok köre: teljes név, anyja neve, születési hely, születési dátum, adóazonosító jel, lakóhely, e-mail cím, telefonszám.

A nyereményjáték szervező a nyereményjátékos Személyes Adatait kizárólag a nyereményjátékban való részvétel, a sorsolás és a Nyeremény átadása, valamint az adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából jogosult kezelni, harmadik személy részére azokat át nem adja, a jogosultsági idő lejártakor pedig köteles haladéktalanul törölni.

A nyereményjáték szervező jogosult a nyereményjátékos Személyes Adatait a fentebb említett pontban meghatározott célból a nyereményjátékos hozzájárulásának visszavonása, de legkésőbb a nyereményjáték végét követő 2 hónapig kezelni.

A Nyertes adatait a nyereményjátékszervező a Nyeremény átvételétől számított 8 évig jogosult kezelni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján.

A nyereményjáték szervező az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv., a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A nyereményjáték szervező úgyis, mint Adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A nyereményjátékos a Személyes Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja a nyereményjáték szervező alábbi e-mail címére küldött e-mail útján: office@em.cartersoshkosh.hu vagy a nyereményjáték szervező mindenkori székhelyére küldött postai levélben.

A nyereményjátékot a GDPR alapján az alábbi jogosultságok illetik meg: tájékoztatáshoz való jog, GDPR 13. cikk; hozzáférési jog, GDPR 15. cikk; helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk; törléshez való jog, GDPR 17. cikk; az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk; az adathordozhatóság hoz való jog, GDPR 20. cikk; tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk; a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk. Az érintett a jogainak megsértése esetén kártérítés iránt az Adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu)

Global Baby SRL 

2021 Július 02 2021

(nyereményjátékszervező)